Европейски програми

Консултански услуги по Европейски програми. Подготовка и изготвяне на проектна документация, и други услуги.
Внедряване към GDPR. София
 • Внедряване към GDPR. София
 • Внедряване към GDPR. Изготвяне на индивидуален пакет от документи
  Като отговорна консултантска компания „Дейта Протекшън Сървиз“ ЕООД предлага внедряване на вашето дружество към изискванията на Регламента за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) чрез изготвяне на индивидуален пакет от документи за всяко отделно Дружество. Обхвата и етапите на услугата по привеждане в съответствие с изискванията на GDPR е следния:

  ЕТАПИ НА ПРОЕКТА:

  Eтап 1 Провеждане на интервю с цел събиране на информация свързана с процесите на получаване, обработка и съхранение на лични данни във Вашата компания.
  • Продължителност: 1 работен ден от стартиране на услугата.

  Етап 2 На база събраната информация от „Етап 1“ определяне на оценка за съответствие с изискванията на GDPR и заключение за изготвяне на необходимите политики, процедури и приложими документи, които следва да бъдат въведени в дейността на Вашето Дружество.
  • Продължителност: 5-7 работни дни от приключване на интервюто.

  Етап 3 В резултат на анализа за съответствието, подготвяне на относимия пакет от документи за внедряване изискванията на Регламента, в т. ч. вътрешна политика, относими процедури, регистри, договорни клаузи, декларации и документи към тях, които следва да се прилагат и да се представят пред проверяващите органи, в случай на нужда.
  • Продължителност: 5-7 работни дни от приключване на интервюто.

  Етап 4 В случай на нужда, допълнително подпомагане при внедряването на относимия пакет от документи за Вашата компания.

  Цената на услугата се определя от броя на служители в компанията както следва:
  Брой на служители в компанията Цена без ДДС
  от 1 до 5 души 500 лв.
  от 6 до 10 души 950 лв.
  от 11 до 50 души 1 400 лв.
  от 51 до 100 души 2 000 лв.
  от 101 до 250 души 3 500 лв.
  над 250 души 5 000 лв.

  Цената на услугата се формира на база необходимото време, усилия и експертиза за нейното извършване. Така определената цена покрива изброеното и свързаното с изпълняване на фази от 1 до 4, посочени по-горе в настоящата обява.

  За посещения извън гр. София:
  • разходите за командировка се заплащат допълнително;
  • компании с персонал до 50 души стандартно се обслужват дистанционно (чрез видеовръзка или по телефона).
Изготвяне на адаптивна GDPR документалначаст София
 • Изготвяне на адаптивна GDPR документалначаст София
 • С цел синхронизирането на дейността на организациите с чл. 24 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR) сме изготвили адаптивна документална част чието използване регламента вменява на субектите. Изработването на този набор от документи е извършено съвместно между нас, правен консултант и експерти.

  Изготвената документация включва:

  • ПЗЛД - GDPR Privacy Policy commercial company without DPO v001 – Политика за защита на личните данни, която трябва да имате при проверка от КЗЛД. Вътрешен документ – персоналът се запознава и се подписва, че е запознат. Дава се на КЗЛД при проверка.
  • Декларация обработка на лични данни служител v001 – декларация, която да подпишат служителите, че са запознати с правата и задълженията си относно работата с лични данни.
  • Приложение 1 към ПЗЛД - Стандартни клаузи администратор – обработващ. Това са клаузите, които следва да съдържа договорът администратор-обработващ със СТМ, фирми за ИТ поддръжка, счетоводство, ТРЗ и др. Клаузите могат да се ползват и за изготвяне на анекс към текущи договори.
  • Приложение 2 към ПЗЛД - Регистър права на субектите на данни – регистър, в които да записвате исканията за упражняване на права.
  • Приложение 3 към ПЗЛД - Вътрешен регистър на обработването по чл. 30 v001 – Вътрешен документ – поддържа се актуален и се дава на КЗЛД при проверка на хартия и в електронен вид.
  • GDPR INTERNAL BREACH REGISTER – регистър на вътрешните нарушения, свързани с личните данни и регистър за известие до КЗЛД за нарушения.
  • ПРОЦЕДУРА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ - процедура за уведомяване на надзорния орган и потребителите при нарушаване на сигурността на личните данни.

  Освен набора от документи по-горе, предоставяме и кратко практическо разяснение на самия регламент и свързаните с него процедури.
Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова