Регистрация на фирма

Услуги за регистрация на фирма.
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ София
 • ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ София
 • За фирми, които не са осъществявали дейност през 2017 година, предлагаме пълния набор от услуги, чрез които Вие няма да се нуждаете от допълнително наемане на адвокат или чакане по институции:

  изготвяне на ГФО на дружеството – баланс, ОПР, ОПП, Капитал, ДМА
  изготвяне и подаване на необходимата документация в НСИ – срок 31.03.2018 година
  изготвяне и подаване на необходимия набор от документи в НАП за годишно приключване- срок 31.03.2018 година
  изготвяне и подаване на документи и декларации към Търговския регистър – срок за подаване 31.03.2018 година
  Крайна цена: 150 лв
  За фирми, които са осъществявали дейност през 2017 година и не са регистрирани по ЗДДС, предлагаме пълния набор от услуги, чрез които Вие няма да се нуждаете от допълнително наемане на адвокат или чакане по институции:

  изготвяне на ГФО на дружеството – баланс, ОПР, ОПП, Капитал, ДМА, Справка за продажби, Справка за труд
  изготвяне и подаване на необходимата документация в НСИ – срок 31.03.2018 година
  изготвяне и подаване на необходимия набор от документи в НАП за годишно приключване с Годишен финансов отчет- срок 31.03.2018 година
  изготвяне и подаване на документи и декларации към Търговския регистър – срок за подаване 31.06.2018 година
  Цени за фирми:
  с до 20 документа – от 150 лв до 200 лв
  с документи от 20 бр до 40 бр – цена от 200 лв до 300 лв.
  Посочените цени за счетоводно обслужване са ориентировъчни. След провеждане на среща, запознаване с дейността на фирмата и в зависимост от сложността на счетоводното обслужване цената ще бъде допълнително обсъдена.


  Изготвяне на годишни финансови отчети /ГФО/

  Изготвяне на консолидирани годишни финансови отчети
  Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
  Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
  РАБОТНО ВРЕМЕ: Понеделник до Събота – 10.00 до 19.00 часа

  Във връзка с натовареността ни до 31.03.2018 година по повод годишното счетоводно обслужване, моля всяка среща да бъде предварително уговорена по телефона с нас.
Изработване на Финансов Анализ София
 • Изработване на Финансов Анализ София
 • При необходимост (отчет пред акционери и собственици, кандидатстване пред кредитиращи институции, изисквания на международни организации и др.) в БИ ЕНД СИ СЪРВИС можем да изработим обстоен и професионален финансов анализ на състоянието и развитието на фирмата, на база финансовите отчети за период от 2 или 3 години назад. Докладът съдържа всички индекси на развитие и представя тенденциите в дейността на фирмата през периода:

  Показатели за рентабилност
  Рентабилност на приходите
  Рентабилност на собствения капитал
  Рентабилност на пасивите
  Капитализация на активите
  Показатели за ефективност
  Ефективност на приходите
  Ефективност на разходите
  Показатели за ликвидност
  Постоянен капитал
  Оборотен капитал
  Обща ликвидност
  Бърза ликвидност
  Незабавна ликвидност
  Абсолютна ликвидност
  Показатели за финансова автономност
  Коефициент на финансова автономност
  Коефициент на задлъжнялост
  Показатели за обръщаемост на материалните запаси
  Времетраене на един оборот
  Брой на оборотите
  Заетост на материалните запаси
  Показатели за взаимоотношенията с основните контрагенти
  Период на събиране на вземанията от клиенти
  Период на погасяване на задълженията към доставчици
  Показатели за динамика и за структура
  Показатели за активите и пасивите
  Показатели за приходите и разходите
  Показатели за паричните потоци
Данъчни услуги София
 • Данъчни услуги София
 • Отличното познаване на данъчното законодателство и над 30 годишният ни опит във взаимоотношения с държавните институции и в частност с данъчна администрация, ни позволяват да планираме и оптимизираме данъчните Ви задължения по начин, максимално щадящ вашия бюджет.

  В нашата счетоводна къща ще Ви предложим:

  Консултации по пряко и косвено данъчно облагане - ЗДДФЛ, ЗМДТ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС.
  Данъчна защита при ревизии – ние оказваме съдействие при данъчни ревизии, като това включва подготвянето на писмени пояснения, коментари, обжалване на решения и друга кореспонденция със съответните държавни институции.
  Защита при издадени актове за административни и данъчни нарушения - нееднозначността при тълкуването на данъчните закони,наредби и приложението им понякога води до различни административни и данъчни санкции. В такива случаи ние изготвяме становища, възражения и коментари към страните, ако е обосновано обжалваме издадените данъчни и административни актове.
  Оптимизиране на данъчните задължения на фирми и минимизиране на данъчния риск и цялостно данъчно планиране.
  За тези от вас, които са настоящи или бъдещи клиенти на някой от нашите планове за абонаментно счетоводно обслужване и ползват нашите счетоводни услуги, всички данъчни консултации и защита са БЕЗПЛАТНИ!
Счетоводни услуги София
 • Счетоводни услуги София
 • Независимо дали сте новосъздадена фирма или действаща такава, дали имате 1 000 000 лева годишен оборот или сте еднолично дружество, в кой сектор на стопанските отношения е вашия бизнес, в нашата счетоводна къща ще ви предложим счетоводно обслужване, основано на лоялност, коректност и качество съобразено с Вашите индивидуални нужди и възможности.
  Ставайки наш клиент, вие можете да оставите зад гърба си сложната и често непозната институционална терминология, тревогите в отношенията с държавните органи, проблемите с разрешаването на сложните казуси и да съсредоточите своя потенциал в това което сте най-добри - правенето на бизнес.

  РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРИРАНЕ
  ТЕКУЩО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
  ПЕРСОНАЛ И ЗАПЛАТИ
  СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЧЕТОВОДНО-АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Регистрация на фирми София
 • Регистрация на фирми София
 • Въз основа на значителния ни опит, в счетоводната ни кантора предлагаме на нашите клиенти пълен набор от съвети и съдействие при регистрацията на фирми, включително:

  Избор на подходяща корпоративна форма - свободна професия, ЕТ, ЕООД, ООД, ДЗЗД, СД, КД, АД и др;
  Изготвяне на документи за регистрации на фирми, дружества, фирмени клонове и представителства;
  Извършване на необходимите вписвания и регистрации на фирми съгласно българското законодателство в съответните учреждения и интституции, като: Търговски регистър, Инспекция по труда, Национален осигурителен институт, Комисия за защита на личните данни и други;
  Извършване на регистрация и дерeгистрация по ЗДДС;
  Съдействие при провеждане на общи събрания на акционери/съдружници, увеличаване и намаляване на дружествен капитал и други корпоративни промени, изготвяне на всякакви дружествени документи (устави, дружествени договори и други);
  Съдействие при осъществяване на сделки с търговски предприятия и всякакви видове преобразувания и преструктурирания (сливане, вливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма и други);
Регистрация на фирма София
 • Регистрация на фирма София
 • Изготвяне на документи за регистрация на юридически лица в съответствие с българското законодателство;

  * Подаване на заявления в съответните институции;

  * Осигуряване на упълномощено лице да представлява клиента пред местните власти;

  * Предоставяне на данъчен адрес;

  * Откриване на банкова сметка и активиране на онлайн банкиране;

  * Фирмен печат;

  * Изготвяне на документи за промяна на обстоятелства;

  * Изготвяне на документи за обявяване на актове
Водне на ТРЗ, Личен състав София
 • Водне на ТРЗ, Личен състав София
 • Човешки ресурси
  ТРЗ, Личен състав, Отпуски, Граждански договори, Персонал, Работни графици


  Експертните услуги, които предостав Пламс Консулт ЕООД в областта на воденето и отчитането на всички дейности свързани с Човешките ресурси и ТРЗ, ще Ви гарантират спазването на всички законови изисквания по максимално ефективен начин за Вашата фирма
Юридически услуги София
 • Юридически услуги София
 • Предлагаме следните юридически услуги:

  Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички съдилища.
  Абонаментно правно обслужване на фирми, юридически лица с нестопанска цел и други.
  Изготвяне на договори, нотариални актове, молби, жалби, покани и всякакви други документи.
  Учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации, спортни клубове и др.
  Правна защита и съдействие при сключване на различни видове договори, участие в преговори, изготвяне на договори, съдействие за техния превод, легализация и заверка, ако е необходимо.
  Участие и консултиране при преговори, включително и при желание за извънсъдебно уреждане от страна на клиента.
  Изготвяне на възражения срещу ревизионни доклади, обжалване на ревизионни актове пред Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“, съответния административен съд и ВАС.
  Консултации и изготвяне на документи за участие в обществени поръчки. Обжалване пред КЗК и ВАС.
  Съдебна процедура при събиране на парични вземания.
Регистрация на фирми
 • Регистрация на фирми
 • ДИ ЕНД ДИ 08 ЕООД извършва следните регистрации на фирми:

  Регистрация в Търговски регистър
  ДДС регистрация
  Регистрация на самоосигуряващи се лица в НАП
  Регистрация в Комисията за защита на личните данни
  Регистрация в Инспекцията по труда
  Регистрация в Агенцията по финансово разузнаване
  Други
Регистрация на Търговски марки София
 • Регистрация на Търговски марки София
 • Консултантският отдел на Ниид Консулт предлага съдействие по регистрация на търговски марки.
  На ваше разположение е юридически помощник, който извършва подготовка и внасяне на необходимите документи в Патентно Ведомство, като така спестява времето Ви.


  Обща информация


  Притежаването на права върху нематериални блага, създадени с цел получаване или извличане на печалба, както и контролът върху начина на тяхното използване се определя като Индустриална собственост. Обекти на индустриалната собственост са изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, търговски марки и марки за услуги, географски означения, фирмени наименования, преследване на недобросъвестната конкуренция.

  Защитата от неправомерно използване на обектите на индустриална собственост налага тяхната регистрация. Регистрацията дава възможност за осигуряване на правна закрила.
  Закрилата на търговската марка се изразява в забрана за нейното копиране и използване под всякаква форма от други лица.

  Търговската марка може да бъде регистрирана от физически или юридически лица.
  Регистрацията и преминава през няколко етапа: предварително проучване, заявяване и експертиза, регистрация.
  Процедурата по регистрацията може да отнеме от 17 до 26 месеца.
  Поради това, Патентно Ведомство издава Удостоверения за заявена регистрация, които могат да послужат като основания в определени случаи.

  Търговската марка може да бъде регистрирана и в чужбина, в една или в повече от една държави съобразно приетите международни споразумения.
Счетоводни и правни услуги за Фирми София
 • Счетоводни и правни услуги за Фирми София
 • Регистрация, промяна в обстоятелствата и заличаване на фирми
  еднолични търговци, търговски и граждански дружества
  ( ЕТ, ЕООД, ООД, ДЗЗД и други )


  Консултантският отдел на счетоводна къща НИИД Консулт предлага:

  Регистрация на еднолични търговци, търговски и граждански дружества

  Помощ при избора на най-удачна правна форма,
  Изготвяне на всички необходими документи за първоначално вписване,
  Консултация и помощ за избиране на подходящо име,
  Подаване вместо Вас на необходимите заявления и удостоверения в Търговски регистър.
  Регистрацията се извършва до седем работни дни.

  Цени за регистрация на ЕТ, търговски и граждански дружества »


  Регистрация на дружества по ДЗЗД.
  Когато е необходимо сдружаване за постигане на определена цел, без да възникне ново предприятие и юридическо лице.
  Изготвяне на необходимите дружествени документи,
  Регистрация в БУЛСТАТ регистър.
  Регистрацията се извършва до седем работни дни.

  Цени за регистрация на дружества по ДЗЗД »  Обявяване на Годишен финансов отчет

  Съгласно чл. 40, ал.1 от Закона за счетоводството всеки търговец, по смисъла на ТЗ, е длъжен да публикува своя годишен финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността в Търговски регистър в следните срокове:
  едноличните търговци - в срок до 31 май на следващата година (ГФО публикуват еднолични търговци, чиито финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит)
  дружествата с ограничена отговорност - в срок до 30 юни на следващата година
  всички други търговци по смисъла на ТЗ - в срок до 31 юли на следващата година

  Фирмата предлага и изготвяне на Годишни финансови отчети.

  Ниид Консулт извършва само обработване на заявлението, декларациите и необходимите протоколи, и обявяването в Търговски регистър.

  Цени за обявяване на ГФО »
  Вписване на промени в обстоятелствата на фирмите

  В Търговски регистър вече се обявяват всички промени във вписаните обстоятелства на определен търговец.
  Ниид Консулт предлага услугите си и в тази област, независимо дали става въпрос за смяна на седалище,име на фирма, предмет на дейност или управител.
  Цената се формира от брой часове консултантска услуга, плюс държавни такси, и се изчислява индивидуално за всеки отделен случай.

  Нотариалните такси се заплащат отделно на място от клиента.
Безплатна регистрация на фирма София
 • Безплатна регистрация на фирма София
 • Счетоводни услуги и безплатна регистрация на фирма
  Безплатна регистрация на фирма

  -Месечно и годишно счетоводно обслужване на фирми

  Включва обработка на ДДС, заплати, декларации за самоосигуряващо се лице, годишно приключване, електронно банкиране, издаване на фактури, данъчно представителство, бизнес консултиране, планиране и бюджетиране и други.

  Работно време 24/7.

  Цени от 30 лв. и по договаряне спрямо обема и вида дейност.
Безплатна Регистрация на Фирма София
 • Безплатна Регистрация на Фирма София
 • Безплатна Регистрация на Фирма - ЕООД, ООД, ЕТ
  "Терзиев и Ко" Регистрации на фирми, представя на своите бъдещи клиенти безплатна регистрация на фирма - ЕТ, ЕООД, ООД. Ниски цени и коректност при всички услуги. Възползвайте се от изгодните предложения и заповядайте в нашият сайт, запознавайки се с услугите ни.
Регистрация, промени и закриване на фирми София
 • Регистрация, промени и закриване на фирми София
 • ПРАВНИК - Правни консултации и услуги
  Регистрация, промени и закриване на фирми в Търговския регистър (ЕТ, ООД, ЕООД, АД), сдружения и фондации.
  Консултиране по търговски, имотни сделки и други отношения и договори.
  Покупко-продажба на недвижими имоти, земеделски земи, процедури пред Агенцията по кадастъра и др.
  Консултиране и изготвяне на юридически документи: договори, пълномощни, декларации и др.
Регистрация на фирми София
 • Регистрация на фирми София
 • Регистрация на фирми – ЕТ, ООД, ЕООД, срок 5 дни
  Регистрация на ЕТ-127 лв, ООД - 229 лв, ЕООД - 199 лв, АД, Сдружения - супер изгодно. Срок 3 дни. Извършваме и промени по вече регистрирани фирми – изменение на управители, намаляване и увеличаване на капитала, продажба на дружествени дялове, продажба предприятие на едноличен търговец или ЕООД, ООД. Прекратяване, ликвидация, наследяване на ЕТ, ООД, ЕООД. Изготвяне на договори, търговски пълномощни, удостоверения за актуално състояние, печати, счетоводство. Работим коректно и професионално.
  Оформяме цялата необходима документация по регистрацията на фирми като спестяваме време и усилия на нашите клиенти. Телефон за контакти: 0877/311031
  Адрес: София, бул. Черни връх 33, ет. 2, офис 6
Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова