ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. Интернет страница, услуга и потребители
 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между "НЮМА" ЕООД, ЕИК: 200597323, гр.Свети Влас, ул. Стара Планина 27 , и лицата - ползватели на услугите на интернет страница Services.bg.
 2. Services.bg е интернет страница за предлагане и намиране на услуги от трети лица. Services.bg е собственост на "НЮМА" ЕООД. В настоящите Общи условия "НЮМА" ЕООД ще бъде идентифициран и като договорен ползвател на търговска марка Services.bg - интернет страница.
 3. Всяко лице, което е заредило на браузъра си Services.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на Services.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.
 4. Ползвателите на услугите на Services.bg се съгласяват да получават седмичният бюлетин на сайта.
 5. С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят на услугите на интернет страницата Services.bg дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения от Services.bg.
 
II. Правила за публикуване на публикации в Services.bg:
 1. Заглавията и текста на публикациите се изписват задължително на български (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български.
 2. Забранено е публикуването на една и съща публикация повече от един път, в няколко рубрики или райони.
 3. Забранено е публикуването на информация за една и съща стока или услуга описана по различен начин и снимки.
 4. Забранено е публикуването на информация не касаеща конкретната стока или услуга предмет на публикацията. Изброяването на допълнителни продукти или услуги предлагани от потребителя.
 5. Публикациите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика. Публикации неотговарящи на съответната рубрика ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модератор/администратор.
 6. Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за състояние, произход, марка, цена, начин на предоставяне или производител.
 7. Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието. В това число телефони, уеб адреси, скайп и др.
 8. Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.
 9. Забранено е публикуването на снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание.
 10. Публикации с порнографско съдържание, секс артикули, услуги и медикаменти.Такива публикации ще бъдат премахвани без предупреждение.
 11. Забранено е публикуването на публикации на телефони с добавена стойност (импулсни) без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.
 12. Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на публикациите с рекламна цел.
 13. Забранено е публикуването на линкове към сайтове за обяви.
 14. Забранено е приканването към регистрация в други сайтове.
 15. Забранена е директната, нерегламентирана реклама.
 16. Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.
 17. Публикациите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки.
 18. Забранено е копирането на снимки и текстове от публикации на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове.
 19. Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики публикации им ще бъдат спирани, а потребителите деактивирани.
 20. Промотирани публикации се публикуват за срок от 1 месец. През този период потребителят има право на 1 обновяване дневно на публикацията, с цел да мине най-отпред в списъка с публикации. Заявяването на Промотирана публикация НЕ гарантира публикуването й в Services.bg, ако тя не отговаря на правилата за публикуване. Цените и начините за плащане на Промотирана публикация са обявени в сайта.
 21. Потребителите имат право на 1 обновяване дневно на обикновена публикация с цел да мине най-отпред в списъка с публикации.
 22. Публикациите  се публикуват за срок от шест месеца. Публикациите се архивират автоматично в профила на потребителя, ако през този период не бъдат обновени. С всяко обновяване на публикацията се подновява нейния шестмесечен срок. Потребителят може и сам да архивира свои публикации.
 23. Архивираните публикации могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време в рамките на шест месеца от архивирането им чрез натискането на бутона „Активиране“ или „Редакция“ на публикацията. Ако не бъдат активирани през този период публикациите се изтриват автоматично.
 24. Отказани публикации са спрени публикации на потребителя поради нарушение на правилата за публикуване. Ако не бъдат редактирани от потребителя и в последствие одобрени, публикации се изтриват автоматично след един месец.
 25. Services.bg си запазва всички права да спира и пуска публикации по своя преценка.
 26. Публикации спрени след основателно оплакване се съхраняват за срок от един месец, след което се изтриват автоматично. През този период публикациите не са достъпни за активиране/редакция/изтриване от страна на потребителя.
 27. Забранено е триенето (архивирането) на публикации и повторното им публикуване с цел да бъдат качени най-отпред. За повторно публикувани се считат и публикации, на които е променен текста и/или снимките , но се отнасят за същите стоки и услуги, както и изтритите (архивираните). Такива публикации ще бъдат спирани, а потребителите деактивирани.
 28. Отговорността, която произтича от публикуването на публикации, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост или други права, се носи от лицето, което ги публикува. 
 29. Services.bg не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните публикации. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните публикации и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в публикацията или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.
 30. Администраторите на Services.bg имат правото по собствена преценка да премахват или преместват публикации, без предупреждение, да изтриват снимки когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. Да деактивират профили на потребители, срещу които има основателни оплаквания или съмнения за участие в измамнически схеми. Да блокиат достъпа до интернет страницата Services.bg.
 31. Услугите, предлагани от Services.bg не са предназначени за деца. Лицата, ненавършили 18 години, следва да използват интернет страницата под надзора на родител или попечител/настойник.
 32. Системите за резервация и оценка на Services.bg. е предназначена само за услуги, реализирани чрез сайта.
 33. С приемането на настоящите Общи условия лицата- ползватели на услугите на Services.bg декларират, че ще използват системата за резервация и оценка единствено за сделки, осъществени чрез сайта.
 
III. Плащания
 1. Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта Services.bg. се извършват в брой /EasyPay/, Visa, MasterCard, Visa Electron, С банков превод. Цените на услугите се обявяват от интернет страницата Services.bg.
 2. Services.bg не възстановява суми за неизразходвани услуги.
 
IV. Общи разпоредби
 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от Services.bg с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
 2. Services.bg си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на интернет страницата и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.
 3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.
 4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на интернет страницата Services.bg се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.
Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова