Адвокатски услуги

Адвокатски услуги
Пълно правно обслужване
 • Пълно правно обслужване
 • Изготвяне на договори, менителници, записи на заповед, пълномощни, споразумения, декларации, искови молби, жалби, частни жалби, съдействие при регистрация на фирми. Цялостна подготовка на оферти за участие в обществени поръчки за строителство - работна програма + анализни цени + линеен график и диаграма на работната ръка; Цялостна подготовка на оферти за участие в обществени поръчки за доставка - включително преводи на ЕС сертификати за изпитване на типа, декларации за съответствие, инструкции за употреба, кореспонденциа на и от англиски език. Преводи и легализация на английски език. Цялостно правно обслужване на фирми по граждански договор. Изготвяне на документация за обществени поръчки на публични и секторни възложители.
Адвокати Имотни казуси
 • Адвокати Имотни казуси
 • Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” е специализирано в предлагането на широк диапазон правни услуги в областта на правото на собственост, както и свързаните с него ограничени вещни права като право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване.
  Ние Ви предлагаме:
  Консултации по вещноправни въпроси при придобиване на всякакъв вид имущество;
  Правни съвети във връзка с всички документи, необходими за успешното приключване на сделката и съдействие при провеждането на преговори;
  Изготвяне и преглеждане на проектодокументацията при придобиване на имот или вещни права върху имот;
  Изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и други документи;
  Правна помощ и съвети при осъществяване на необходимите процедури след изготвянето на нотариалния акт – процедури пред Агенцията по вписванията и други държавни и общински органи;
  Процесуално представителство по гражданскоправни дела пред всички съдебни инстанции и изпълнителни производства при спорове относно право на собственост и останалите ограничени вещни права.
Адвокати Домашно насилие
 • Адвокати Домашно насилие
 • В немалко случаи влошените отношения между партньорите са съпътствани от физическо, психическо и дори сексуално насилие, а мнозина от жертвите на насилие не са запознати с широките възможности за защита, които предлага Закона за защита от домашното насилие. След промени в него, които са в сила от 22.12.2009 г., са въведени и новите форми на емоционално и икономическо насилие.
  Често насилието се извършва в присъствието на деца, което силно ги травмира. Трябва да знаете обаче, че за психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие. В същото време защита от насилие може да се търси не само срещу съпруг или партньор, с когото живеете на съпружески начала, но и срещу широк кръг роднини. Доказването на случаите на домашно насилие е улеснено и насилникът може да бъде осъден дори при липсата на свидетели-очевидци. За съжаление, това понякога се използва от мними жертви на насилие, които завеждат дела, преследвайки други цели. В такъв случай, предлагаме защита на ответниците по делата.
  Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” е специализирано в предоставянето на юридическа помощ в областта на домашното насилие. При спазване на принципите за пълна конфиденциалност и защита интересите на клиентите, ние Ви предлагаме:
  Правни консултации;
  Изготвяне на всички необходими документи във връзка с реализиране на защитата по Закон за защита от домашното насилие;
  Процесуално представителство пред съдебните органи.
Адвокатска кантора Димитър Кавалджиев!
 • Адвокатска кантора Димитър Кавалджиев!
 • Кантората е със седалище и адрес в гр. София и извършва квалифицирани юридически услуги под формата на писмени и устни консултации, изготвяне на документи, представителство пред административни и съдебни органи и пред трети лица, правни анализи, проучвания и други, за граждани, фирми и организации от София, страната и чужбина.

  Дейността е организирана и насочена към изграждане на трайни отношения с клиентите в атмосфера на доверие и коректност с цел ефективна защита интересите и законните права на гражданите и юридическите лица.

Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова