Адвокатски услуги

Адвокатски услуги
Пълно правно обслужване
 • Пълно правно обслужване
 • Изготвяне на договори, менителници, записи на заповед, пълномощни, споразумения, декларации, искови молби, жалби, частни жалби, съдействие при регистрация на фирми. Цялостна подготовка на оферти за участие в обществени поръчки за строителство - работна програма + анализни цени + линеен график и диаграма на работната ръка; Цялостна подготовка на оферти за участие в обществени поръчки за доставка - включително преводи на ЕС сертификати за изпитване на типа, декларации за съответствие, инструкции за употреба, кореспонденциа на и от англиски език. Преводи и легализация на английски език. Цялостно правно обслужване на фирми по граждански договор. Изготвяне на документация за обществени поръчки на публични и секторни възложители.
Юридически услуги София
 • Юридически услуги София
 • Предлагаме следните юридически услуги:

  Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички съдилища.
  Абонаментно правно обслужване на фирми, юридически лица с нестопанска цел и други.
  Изготвяне на договори, нотариални актове, молби, жалби, покани и всякакви други документи.
  Учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации, спортни клубове и др.
  Правна защита и съдействие при сключване на различни видове договори, участие в преговори, изготвяне на договори, съдействие за техния превод, легализация и заверка, ако е необходимо.
  Участие и консултиране при преговори, включително и при желание за извънсъдебно уреждане от страна на клиента.
  Изготвяне на възражения срещу ревизионни доклади, обжалване на ревизионни актове пред Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“, съответния административен съд и ВАС.
  Консултации и изготвяне на документи за участие в обществени поръчки. Обжалване пред КЗК и ВАС.
  Съдебна процедура при събиране на парични вземания.
Консултация по продажба на дружествени дялове
 • Консултация по продажба на дружествени дялове
 • Продажба на дружествени дялове

  Дружествените дялове и тяхното разпределение могат да бъдат променяни и прехвърляни на всеки един етап от съществуването на дружеството, когато обстоятелствата го налагат. Това е начинът, чрез който едно дружество с ограничена отговорност с двама или повече съдружници става еднолично такова.
  Ниид Консулт предлага съдействие при изготвяне на договорите за продажба на дялове, новите дружествени документи, и подаването им в Търговски регистър.
  Цената се формира от брой часове консултантска услуга, плюс държавни такси, и се изчислява индивидуално за всеки отделен случай.

  Нотариалните такси се заплащат отделно на място от клиента.

  Цени за продажба на дружествени дялове »

  Изготвяне и подаване на декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ

  Цени за изготвяне и подаване на декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ (по цени за юридическа консултация) »
  Представителство пред институции, в т.ч. Инспекция по труда, Комисия по финансов надзор, НОИ, НАП и др.
  Цени за представителство пред институции (по цени за юридическа консултация) »

  Изготвяне на всички видове юридически документи – пълномощни, договори, жалби, искови молби

  Цени за изготвяне на всички видове юридически документи – пълномощни, договори, жалби, искови молби (по цени за юридическа консултация) »


Юридически услуги София
 • Юридически услуги София
 • ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ
  Всичко, за което се сетите в областта на търговското право.
  Предоставяне на устни и писмени консултации по юридически въпроси; Изготвяне на становища и даване на мнения; Изготвяне на всякакви книжа – молби, тъжби, заявления, жалби, покани и уведомления.


  Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи във всички сфери на правото.
  Комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други.
  Изготвяне на договори, нотариални актове, молби, жалби, покани и всякакви други документи.
  Учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации, спортни клубове и т.н.
  Правна защита и съдействие при сключване на различни видове договори, в това число участие в преговорите, предлагане на различни варианти за уреждане на правоотношенията, изготвяне на самите договори, съдействие за техния превод, легализация и заверка, ако е необходимо.
  Участие и консултиране при преговори и различни форуми, включително и при желание за извънсъдебно уреждане на спора при желание от страна на клиента.

Онлайн правни услуги Друмева София
 • Онлайн правни услуги Друмева София
 • писмена или устна консултация по предварително зададен от Вас въпрос в рамките на максимално кратък срок.

  - преглед на представени проекти за договори с предложения за необходими корекции по същите, защитаващи по най- добрия начин вашия интерес.

  С настоящата форма на извършване на услугата се надяваме, че ще намерим най - добрия начин да ви помогнем, ще получите консултация от добър специалист в конкретната област без да е необходимо да го издирвате вие.

  Дългогодишната ни практика ни е изградила контакти със специалисти в различни области, които биха помогнали за най-правилното разрешаване на Вашия проблем. Екипът ни има дългогодишна практика да извършва правни услуги в сферата на гражданското право – вещно, облигационно, търговско, семейно и наследствено право, при консултиране на физически и юридически лица, представителство им пред трети лица, държавни институции и съд.

  Всяко наше становище ще бъде изготвено от утвърден специалист от съответната област и прегледано и утвърдено от управителя адв. Кристина Друмева.

  В случай че се нуждаете от друг тип правна консултация, може да се свържете с екипа ни на посочените координати или да ни откриете на следните адреси, след предварителна уговорка:
  Офиси:

  Гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 21, вх. Б, ет. 1, телефон за връзка 02/ 9809412,

  Гр. Търговище, ул. „Лилия“ № 4, вх. Б, ет.1, офис 5, телефон за връзка 0601 / 6 6297

  Адвокат Кристина Друмева

  GSM 0888 22 00 94, 02/ 980 9412

  Email: onlinepravenconsultant@gmail.com

  Skype: onlinepravenconsultant

  Адвокат Кристина Друмева е вписана в Търговищка адвокатска колегия.

  Дейността на адвоката се регулира от Закона за адвокатурата.

  Адвокатът е регистриран администратор на лични данни.

  Надяваме се, че настоящият проект ще бъде от полза за Вас.  С уважение адв. Кристина Друмева
Надя Русинова - адвокат, София
 • Надя Русинова - адвокат, София
 • • Кантората ни е специализирана в областта на семейното право, защитата от домашно насилие, човешки права, както и по отношение на всички правни проблеми, свързани с тези области на правото.
  • Нашата репутация се дължи на многогодишен опит, съчетан със съвременно мислене, на загрижеността ни и персоналното отношение към всеки клиент.
  • Ние – работещи на екипен принцип висококвалифицирани адвокати, сме в състояние да гарантираме качествено разрешаване на всеки правен проблем, стоящ пред клиента. С оглед повишаване нивото на работа привличаме експерти от други области на знанието с цел да осигурим един завършен правен продукт.
  • Ние познаваме отлично европейското право и законодателство в областта на семейното право, правата на човека, домашното насилие.

  Ние предлагаме провеждане на вътрешнофирмено обучение на актуални теми – антидискриминация и сексуален тормоз на работното място, с оглед защита правата на работодателя и служителите.

Консултации и банково посредничество София Лозенец
 • Консултации и банково посредничество София Лозенец
 • Консултации и банково посредничество за физически лица и фирми
  За физически лица с регулярни доходи и добра кредитна история:
  • Съдействие при избор на банка съобразно текущите условия на пазара на ипотечни и потребителски кредити.
  Услугата е безплатна!

  За работещи фирми с добра кредитна история:
  • Предварителен анализ на финансовото състояние и при положително становище, структуриране на подходящ банков продукт и параметри – сума, срок, обезпечение.
  • Съдействие за рефинансиране на действащи кредитни сделки при по-добри условия.
  • Съдействие при водене на преговори с банките.
  • При по-сложни транзакции, както и при транзакции със затруднения в обслужването, осигуряване на правна подкрепа с нужната експертиза.
  • Съдействие за осигуряване на консултации при кандидатстване по програми с национално и европейско финансиране.

  Възнаграждението е по договаряне, в зависимост от кредитната сделка. Сключва се договор и в последствие се издава фактура. Клиента дължи възнаграждение само при сключване на договор за кредит с банка, няма авансово плащане!

  Работя с почти всички банки на пазара, техните лизингови и факторингови дружества!
Адвокат по бракоразводни и имуществени дела София
 • Адвокат по бракоразводни и имуществени дела София
 • Адвокатски услуги, бракоразводни и имуществени дела
  Процесуално представителство по граждански и административни дела.
  Семейно право - бракоразводни дела, родителски права, оспорване и установяване на бащинство, припознаване
  Вещно право - имотни спорове, делби на имоти, наследяване, завещания, предварителни договори, нотариални актове;
  Търговско право - регистрация на фирми и промяна на обстоятелства в тях;
  Абонаментно обслужване на фирми и граждани
  Правни съвети и консултации
  Адвокат Диана Христова, тел. 898785594
Безплатна правна консултация София
 • Безплатна правна консултация София
 • Безплатна правна консултация срещу застрахователи
  Безплатна правна консултация по застрахователно право срещу застрахователи. При занижени плащания по експертна оценка /калкулация/ и при неправомерен отказ на застраховател. Важи за всички щети настъпили до три години от застрахователното събитие.
  Д.Тенев - управител на фирма за консултиране и събиране на вземания.
Правна защита в екшън ситуации София
Безплатна правна помощ срещу Топлофикация София
 • Безплатна правна помощ срещу Топлофикация София
 • Безплатна правна помощ срещу Топлофикация Еад, Софийска вода Ад
  Безплатна правна защита от Топлофикация ЕАД или Софийска вода(ВиК) в случай, че: срещу вас или ваша фирма е заведено дело за старо задължение, което е на повече от три години(преди 01.01.2012г.) и не сте извършвали погасяване, а ви предстои да се явите в съда. (изтекла погасителна давност топлофикация). Ако някоe от енергийните дружества иска от Вас да заплатите коригирана стойност(корекция) на електрическа енергия, съобразно констативен протокол или Общите им условия.

Правна помощ при събиране на вземания София
 • Правна помощ при събиране на вземания София
 • Правна помощ при събиране на вземания. Съдействие при налагане или вдигане на запори и възбрани. Бързо и професионално юридическо съдействие при покупка, дарение, замяна на недвижим имот, земеделски земи. Консултации при прекратяване на трудови правоотношения и изплащане на обезщетения. Регистрация на фирми. Образуване на изпълнителни дела срещу длъжници.
Адвокатски услуги София
 • Адвокатски услуги София
 • Адвокат, вписан в САК предоставя правни и адвокатски услуги в областта на гражданското и наказателно право. Правни консултации по различни казуси в областта на семейно, наследствено, търговско право. Адвокатски услуги и правна защита при данъчни ревизии и проверки на ЮЛ и ФЛ. Регистрация на фирми, промени, ликвидация, сделки с недвижими имоти, процесуално представителство пред всички инстанции и др.
Бракоразводен адвокат София
 • Бракоразводен адвокат София
 • Адвокат за развод, издръжка, родителски права.
  Адвокат само по семейно право - развод, издръжка, родителски права, домашно насилие за София и Перник.
  развод.ею
Правни услуги София
 • Правни услуги София
 • Правни услуги в областта на наказателното , административното, гражданското, облигационното, търговското, семейното и наследственото право. Консултации, изготвяне на документи, договори, нотариални актове, процесуално представителство. Повече информация на посочения телефон.
 • Страница от 9
Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова