Правни услуги

Адвокати, Европейски програми, Одит, Превод и легализация, Регистрация на фирма, Счетоводни услуги.
Пълно правно обслужване
 • Пълно правно обслужване
 • Изготвяне на договори, менителници, записи на заповед, пълномощни, споразумения, декларации, искови молби, жалби, частни жалби, съдействие при регистрация на фирми. Цялостна подготовка на оферти за участие в обществени поръчки за строителство - работна програма + анализни цени + линеен график и диаграма на работната ръка; Цялостна подготовка на оферти за участие в обществени поръчки за доставка - включително преводи на ЕС сертификати за изпитване на типа, декларации за съответствие, инструкции за употреба, кореспонденциа на и от англиски език. Преводи и легализация на английски език. Цялостно правно обслужване на фирми по граждански договор. Изготвяне на документация за обществени поръчки на публични и секторни възложители.
Превод от/на 38+ езика
 • Превод от/на 38+ езика
 • Преводаческа агенция Axenda Translations извършва професионални преводачески услуги от/на 38+ езицa (бългapcĸи, aнглийcĸи, иcпaнcĸи, итaлиaнcĸи, фpeнcĸи, пopтyгaлcĸи, нeмcĸи, pycĸи, pyмънcĸи, тypcĸи, гpъцĸи, cpъбcĸи, yĸpaинcĸи, xъpвaтcĸи, чeшĸи, пoлcĸи, cлoвaшĸи, cлoвeнcĸи, yнгapcĸи, чepнoгopcĸи, бocнeнcĸи, xoлaндcĸи, швeдcĸи, дaтcĸи, нopвeжĸи, финcĸи, мoлдoвcĸи, лaтвийcĸи, литoвcĸи, ĸитaйcĸи, япoнcĸи, apaбcĸи, xинди, ивpит, ĸaтaлyнcĸи, гaлиcийcĸи).
Абонаментно счетоводно обслужване София
 • Абонаментно счетоводно обслужване София
 • Нашият пакет за пълно абонаментно счетоводно обслужване включва:

  Изготвяне на счетоводна политика на дружеството и съставяне на индивидуален сметкоплан;
  Приемане, преглед и класифициране на първичните счетоводни документи;
  Обработка и осчетоводяване на първичните документи с помощта на специализиран счетоводен и бизнес софтуер;
  Възможност за издаване на фактури от името на клиента (при взаимна договорка);
  Подготовка и регистрация на фирмата по ЗДДС;
  Обработване на касовите и банкови разплащания на Доверителя;
  Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство;
  Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици – при поискване от Доверителя;
  Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки в различни популярни файлови формати (.pdf, .doc, .xls) с възможност за обмяна на информация по електронен път
  Приемане и класифициране на дълготрайните активи на дружеството на Доверителя, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на дължимите амортизации;
  Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;
  Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби и Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път;
  Отчитане на материалните запаси;
  Следене на складова наличност;
  Консултации по счетоводни въпроси;
  Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;
  Съставяне на годишни счетоводни отчети;
  Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии, отнасящи се за периоди, през които Кантората е била отговорна за счетоводното обслужване на Доверителя;
  Подреждане и архивиране по избрана система за разграничаване на видовете документи.
  Личен състав и ТРЗ
  Данъци
  Годишно приключване
ЕДНОКРАТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ София
 • ЕДНОКРАТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ София
 • Годишно данъчно и счетоводно приключване, съгласно националното законодателство;

  Вашият бизнес се развива, но все още нямате много документи, притеснявате се, че закъснявате и изпускате срокове, но не намирате време да организирате счетоводството си, не можете да попълните сами годишната си декларация, не знаете дали не ви предстои регистрация по ЗДДС?
  За Вас предлагаме услугата: „Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне на данъчна декларация и годишен отчет”. Предлагаме ви коректен договор за счетоводна услуга, цялостно завеждане на документацията Ви и безплатни консултации през цялата година.
  Ние ще прегледаме Вашата документация, ще ви посъветваме относно издаването и съхраняването на първичните счетоводни документи и счетоводните регистри. Ще сортираме, класифицираме и обработим цялата счетоводна информация за финансовата година. Ще съставим необходимите отчети във форма, одобрена за вашия тип предприятие. Ще съставим данъчната ви декларация като се съобразим с вида на облагане за дейността ви. Ще подадем всички съставени документи към законовите им получатели - НАП, НСИ. Така ще сте спокойни, че сте спазили всички нормативно изискуеми задължения и срокове коректно и няма да понесете санкции.
  Ако Вашата фирма не е имала дейност през годината, то Вие имате задължение да подадете данъчна декларация в НАП - специален формуляр за фирми без дейност (ако сте юридическо лице). Трябва да подадете декларация към НСИ, че не сте осъществявали дейност. Трябва да подадете и нулев отчет за дейността в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. Този отчет е във формата за предприятията с дейност, но някои елементи са с нулева стойност. Неспазването на тези изисквания ще Ви доведе санкции от съответните институции. Ние Ви предлагаме изготвянето на всички документи към НАП, НСИ и Търговски регистър.
  Изготвяне на данъчни декларации на физически лица;
  Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации;
  Изготвяне на тримесечни отчети към БНБ;
  Подготовка на документи и отчети за кандидатстване за кредитиране пред банкови и други финансови институции (съставяне на отчети, прогнози и др.);
  Изготвяне на справки и отчети към НСИ по повод попадане в статистически извадки;
Водене на ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ София
 • Водене на ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ София
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала

  Изготвяне на трудови договори и прилежащата длъжностна характеристикa
  Изготвяне на граждански договори
  Изготвяне на месечни и годишни ведомости за работна заплата
  Изготвяне на фишове за служителите
  Обработка на отпуски на служителите
  Регистрация на трудови договори в НАП
  Регистрация на допълнителни споразумения в НАП
  Изготвяне и регистрация за заповеди за прекратяване на трудовиправоотношения
  Попълване и издаване на всички необходими трудови и осигурителни документи
  Изготвяне на необходимите платежни документи
  Изчисляване и подаване на болнични листове
  Изготвяне на служебни бележки
  Следене на полагаемия платен годишен отпуск
  Своевременно представяне на информация за осигурените лица в НАП и НОИ
  Представителство пред органите на НАП и НОИ при ревизии
  Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж
Иготвяне на ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ София
 • Иготвяне на ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ София
 • Попълване и подаване на годишна данъчна декларация

  за физически и юридически лица

  Физически лица, които получаващи възнаграждения под формата на хонорари или други извънтрудови правоотношения са длъжни да информират НАП. Това се осъществява посредством подаване на годишна данъчна декларация, като срокът за това е 30 април на следващата година. Инвънтрудови правоотношения са наеми, прехвърляне и/или други видове предоставени права, други икономически дейности. Данъчни декларации

  Фиизическите и юридическите лица получаващи доходи от извънтрудови правоотношения трябва задължително да предостави своята декларация в НАП. Данъчни декларации

  Всички фирми са длъжни да подадат своята данъчна декларация до 31.03 на следващата година, дори и тези без дейност.
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ София
 • ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ София
 • За фирми, които не са осъществявали дейност през 2017 година, предлагаме пълния набор от услуги, чрез които Вие няма да се нуждаете от допълнително наемане на адвокат или чакане по институции:

  изготвяне на ГФО на дружеството – баланс, ОПР, ОПП, Капитал, ДМА
  изготвяне и подаване на необходимата документация в НСИ – срок 31.03.2018 година
  изготвяне и подаване на необходимия набор от документи в НАП за годишно приключване- срок 31.03.2018 година
  изготвяне и подаване на документи и декларации към Търговския регистър – срок за подаване 31.03.2018 година
  Крайна цена: 150 лв
  За фирми, които са осъществявали дейност през 2017 година и не са регистрирани по ЗДДС, предлагаме пълния набор от услуги, чрез които Вие няма да се нуждаете от допълнително наемане на адвокат или чакане по институции:

  изготвяне на ГФО на дружеството – баланс, ОПР, ОПП, Капитал, ДМА, Справка за продажби, Справка за труд
  изготвяне и подаване на необходимата документация в НСИ – срок 31.03.2018 година
  изготвяне и подаване на необходимия набор от документи в НАП за годишно приключване с Годишен финансов отчет- срок 31.03.2018 година
  изготвяне и подаване на документи и декларации към Търговския регистър – срок за подаване 31.06.2018 година
  Цени за фирми:
  с до 20 документа – от 150 лв до 200 лв
  с документи от 20 бр до 40 бр – цена от 200 лв до 300 лв.
  Посочените цени за счетоводно обслужване са ориентировъчни. След провеждане на среща, запознаване с дейността на фирмата и в зависимост от сложността на счетоводното обслужване цената ще бъде допълнително обсъдена.


  Изготвяне на годишни финансови отчети /ГФО/

  Изготвяне на консолидирани годишни финансови отчети
  Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
  Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
  РАБОТНО ВРЕМЕ: Понеделник до Събота – 10.00 до 19.00 часа

  Във връзка с натовареността ни до 31.03.2018 година по повод годишното счетоводно обслужване, моля всяка среща да бъде предварително уговорена по телефона с нас.
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ София
 • АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ София
 • Издаване на фактури със специализиран софтуер

  Събиране на документи от офиса на клиента Административни услуги
  On-line банкиране
  Подаване на документи към различни институции
  Актуално състояние на фирмата
  Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
  Деклариране на получени заеми пред БНБ Административни услуги
  Преводи, регистрации и пререгистрации и други
  Изготвяне на договори Административни услуги
  Изготвяне на други документи Ад
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ София
 • СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ София
 • Сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване – Счетоводни услуги

  Осчетоводяване на покупни и продажни фактури за месеца
  Своевременно осчетоводяване на банкови документи – банкови извлечения
  Изготвяне на отчет за вземания от клиенти
  Изготвяне на отчет за задължения към доставчици
  Следене на оборотите по ДДС
  Съставяне на дневници по ЗДДС – дневник на покупките и дневник на продажбите
  Съставяне и подаване на справка – декларация по ЗДДС към НАП
  Подготвяне на документи за регистрация по ЗДДС – при необходимост или при желение на клиента – Счетоводни услуги
  Изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП
  Представяне на юридическо или физическо лице пред органите на НАП
  Електронно банкиране – Счетоводни услуги
  Съставяне на платежни документи
  Изготвяне на периодични финансови отчети, според предварителна договорка
  Изготвяне на оборотни ведомости
  Изготвяне на дневници на сметки – Счетоводни услуги
Онлайн финансови консултации София
 • Онлайн финансови консултации София
 • Задайте своя въпрос, свързан със счетоводното отчитане, данъчно облагане, социално осигуряване или друг казус свързан с дейността на Вашата фирма. Моля, опишете казуса възможно най-детайлно, за да можем да ви отговорим с конкретно решение, а не по принцип. Ако срещате трудности с посочената форма за задаване на въпрос, можете да се свържете с нас на посочените в сайта контакти. Въпросите ви и отговорите към тях могат бъдат публикувани, освен ако изрично не е упоменато вашето нежелание затова. Вашите лични данни няма да бъдат публикувани във всички случаи. Освен чрез формата за запитване, може да получите безплатна консултация и на фирмения скайп: b_and_si_service. За клиенти на абонамент, всички консултации в офиса са безплатни. В случай, че все още не сте наш клиент, не се притеснявайте да ни посетите на фирмения адрес - първата консултация в офиса е БЕЗПЛАТНА!
Изработване на Финансов Анализ София
 • Изработване на Финансов Анализ София
 • При необходимост (отчет пред акционери и собственици, кандидатстване пред кредитиращи институции, изисквания на международни организации и др.) в БИ ЕНД СИ СЪРВИС можем да изработим обстоен и професионален финансов анализ на състоянието и развитието на фирмата, на база финансовите отчети за период от 2 или 3 години назад. Докладът съдържа всички индекси на развитие и представя тенденциите в дейността на фирмата през периода:

  Показатели за рентабилност
  Рентабилност на приходите
  Рентабилност на собствения капитал
  Рентабилност на пасивите
  Капитализация на активите
  Показатели за ефективност
  Ефективност на приходите
  Ефективност на разходите
  Показатели за ликвидност
  Постоянен капитал
  Оборотен капитал
  Обща ликвидност
  Бърза ликвидност
  Незабавна ликвидност
  Абсолютна ликвидност
  Показатели за финансова автономност
  Коефициент на финансова автономност
  Коефициент на задлъжнялост
  Показатели за обръщаемост на материалните запаси
  Времетраене на един оборот
  Брой на оборотите
  Заетост на материалните запаси
  Показатели за взаимоотношенията с основните контрагенти
  Период на събиране на вземанията от клиенти
  Период на погасяване на задълженията към доставчици
  Показатели за динамика и за структура
  Показатели за активите и пасивите
  Показатели за приходите и разходите
  Показатели за паричните потоци
Данъчни услуги София
 • Данъчни услуги София
 • Отличното познаване на данъчното законодателство и над 30 годишният ни опит във взаимоотношения с държавните институции и в частност с данъчна администрация, ни позволяват да планираме и оптимизираме данъчните Ви задължения по начин, максимално щадящ вашия бюджет.

  В нашата счетоводна къща ще Ви предложим:

  Консултации по пряко и косвено данъчно облагане - ЗДДФЛ, ЗМДТ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС.
  Данъчна защита при ревизии – ние оказваме съдействие при данъчни ревизии, като това включва подготвянето на писмени пояснения, коментари, обжалване на решения и друга кореспонденция със съответните държавни институции.
  Защита при издадени актове за административни и данъчни нарушения - нееднозначността при тълкуването на данъчните закони,наредби и приложението им понякога води до различни административни и данъчни санкции. В такива случаи ние изготвяме становища, възражения и коментари към страните, ако е обосновано обжалваме издадените данъчни и административни актове.
  Оптимизиране на данъчните задължения на фирми и минимизиране на данъчния риск и цялостно данъчно планиране.
  За тези от вас, които са настоящи или бъдещи клиенти на някой от нашите планове за абонаментно счетоводно обслужване и ползват нашите счетоводни услуги, всички данъчни консултации и защита са БЕЗПЛАТНИ!
Допълнителни административни и счетоводни услуги
 • Допълнителни административни и счетоводни услуги
 • Нашият екип ще ви отмни, защото предлага да извърши следните услуги.
  Да представяме платежни нареждания и вносни бележки в обслужващия ви банков клон;
  Да получаваме банковите Ви извлечения;
  Да изготвим банкови документи, несвързани с данъчни и осигурителни задължения;
  Да извършваме Онлайн банкиране;
  Да подадем заявление и да получим Удостоверение за наличие или липса на задължения;
  Да подадем заявление и да получим Удостоверение за Актуално състояние на фирмата;
  Да публикуваме Годишния финансов отчет в Търговския регистър;
  Да изготвим документи за кредитиране и финансиране от банкови институции;
  Да изготвим договори, анекси и споразумителни протоколи с Ваши контрагенти;
  Да изготвим и всякакви други необходими за фирменото управление справки и отчети.


Годишно счетоводно приключване София
 • Годишно счетоводно приключване София
 • За Вас, в края на всяка счетоводна година, в БИ ЕНД СИ СЪРВИС:

  Ще изготвим индивидуален (при необходимост и консолидиран) Годишен финансов отчет на база МСФО и НСФОМСП за Търговския регистър към Агенцията по вписванията и за нуждите на мениджмънта;
  Ще изготвим и представим годишни данъчни декларации съгласно ЗДДФЛ и ЗКПО;
  Ще изготвим и представим необходимите годишни статистически форми за Националния статистически институт.
 • Страница от 13
Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола? Нова